• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 1800-266-2501    

 

Branch's Batch& Onwards
Bachelors in Animation & Multimedia Tehnology (BAMT) 1st & 2nd Sem 2009
Bachelors in Animation & Multimedia Tehnology (BAMT) 3rd & 4rth Sem 2009
Bachelors in Animation & Multimedia Tehnology (BAMT) 5th & 6th Sem 2009