• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 1800-266-2501    
Branch's
Batch & Onwards
B-Pharmacy (Practice) 2018        
B-Pharmacy 2005 2009 2011-2012 2015 2017
Pharm.D. (Post Baccalaureate) 2013 --- --- --- ---
M-Pharm.Pharmaceutics 2007 2013 2015 --- 2017
M-Pharm. Pharamaceutical Chemistry 2007 2013 2014 2015 2017
M-Pharm.Pharamacognosy 2002 2013 2015 --- 2017
M-Pharm.Pharmacology 2002 2013 2015 --- 2017
M-Pharm. Industrial Pharmacy 2012 2013 2015 --- 2017
M-Pharm. Pharamaceutical Mgt. & Regulatory Affairs 2012 2013 2015 --- 2017
M-Pharm. Pharamaceutical Analysis 2013 --- 2015 --- 2017
M-Pharm.Quality Assurance 2013 --- 2015 --- 2017