• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 1800-266-2501    
Branch Batch & Onwards
Masters in Science Medical Lab Technology (Biochemistry) 2012
B.Sc Medical Lab Science 2011
Bsc. (MLT) - I Sem 2008
Bsc. (MLT) - II Sem 2008
Bsc. (MLT) - III Sem 2008
Bsc. (MLT) - IV Sem 2008
Bsc. (MLT) - V Sem 2008
Bsc. (MLT) - VI Sem 2008