• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 01822-282513,31,33,35,83
 Call Timings: 9:30 AM to 4:30 PM
Branch Batch & Onwards Batch & Onwards
B.Sc. Non - Medical 2018  
Masters in Science Medical Lab Technology (Biochemistry) 2012 2018
B.Sc Medical Lab Science 2011 2018
Bsc. (MLT) - I Sem 2008  
Bsc. (MLT) - II Sem 2008  
Bsc. (MLT) - III Sem 2008  
Bsc. (MLT) - IV Sem 2008  
Bsc. (MLT) - V Sem 2008  
Bsc. (MLT) - VI Sem 2008