• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 1800-266-2501    
MASTER OF TECHNOLOGY (M-TECH) SYLLABUS
 
Batch & Onwards
Branch's 2004 2007 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017
M.Tech Microelectronics (OLD Batch)                  
Civil Engineering                 
M. Architecture  
             
CAD-CAM  
             
Computer Science & Engineering                  
Construction Technology & Management                  
Electronics & Comm. Engineering                  
Instrumentation & Control Engineering                  
Industrial Engineering                  
Mechnical Engineering                  
Power Engineering                  
Power System                  
Production Engineering                  
Structural Engineering                  
Thermal Engineering                  
VLSI Design                  
Electrical Engneering                  
Environmental Science                  
   

 

 
Batch & Onwards
Branch's 2004 2007 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017
Chemical Engineering                  
Information Technology                  
Nano-Technology                
Bio-Technology                
Mechanical Engineering & Machine Design                  
Electronics Product Design & Technology                  
Embedded System Design                  
Mechrotronic & Robotics                  
M.Tech System Software                  
M.Tech Information Security                  
M.Tech Information Technology & Cyber Warfare                
M.Tech Textile Engineering (Part Time)                
M..Tech Geotechnical Engineering (Full Time)
M. Tech Soil Mechanics & Foundation Engineering (Part Time)
               
M.Tech e-SECURITY                
M.Tech Structure Design