• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
  62395-64141, 84274-93075
  76578-17713, 76578-25870
 Call Timings: 9:30 AM to 4:30 PM
Branch's
Batch & Onwards
Master of Science (Information Technology) MSc-IT 2004 2015 2019    
Master of Computer Science (M.Sc. CS) 2013        
Master's of Computer Application (MCA) 2003 2012  2015 2019  
Bachelor's of Computer Application (BCA) 2011 2015  2019     
Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA)
2012
2019      
Bachelor in Mobile Computing & Internet (BMCI)       2014  
B.Sc. Computer Science (B.Sc. CS)     2013    
B.Sc. Information Technology (B.Sc. IT) 2005 2015 2019