• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 1800-266-2501    
Branch's Batch & Onwards
Biotechnology Project Dissertation for 4-6 months at National Centre for Cell Science (NCCS), Pune    
MS.c - Biotechnology 2011 2018  
BS.c (Biotechnology) 2010 2018