• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 1800-266-2501    
Branch's Batch & Onwards
B.Sc Agriculture (Semester-I)  2014 
B.Sc Agriculture (Semester-II)  2014 
B.Sc Agriculture (Semester-III)  2014
B.Sc Agriculture (Semester-IV)  2014
Revised B.Sc Agriculture (Semester-V) - Dated 22-7-2016  2014
B.Sc Agriculture (Semester-VI)  2014
B.Sc Agriculture (Semester-VII)  2014